Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.e-conteg.cz

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky vydává společnost CONTEG, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČ 25701843, DIČ: CZ25701843 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 62502 (dále jen „prodávající").

1.2. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti v právních vztazích vznikajících při prodeji zboží mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.e-conteg.cz.

1.3. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu - CONTEG, spol. s r.o., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, IČ: 25701843, DIČ: CZ25701843.

1.4. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.5. Kupující je výhradně osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím jedná v rámci své podnikatelské činnosti, zejména obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání ve smyslu platných právních předpisů, případně osoba, která jedná jménem a na účet takové osoby (dále jen „kupující") a koupě se týká její podnikatelské činnosti. Pro odstranění pochybností je za kupujícího považována pouze taková osoba, která se vůči prodávajícímu identifikuje svým IČ.

1.6. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.e-conteg.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „internetový obchod").

1.8. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., v platném znění).

1.9. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy, přičemž samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, tedy závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího (dále jen „smlouva"). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti ze smlouvy.

 

2. Registrace

2.1. Každý kupující musí být u prodávajícího zaregistrován, přičemž kupující při registraci uvede následující údaje: přihlašovací email, obchodní jméno, IČ, případně DIČ, platný telefonní kontakt, fakturační adresu a dodací adresu (je-li jiná než fakturační).

 

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

3.1. Odesláním objednávky a uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

3.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky (i) objednávku zkontrolovat,  (ii) případně ji opravit, a (iii) případně ji nedokončit a rozpracovanou objednávku zrušit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

4. Objednávka

4.1. Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu kupující potvrzuje závaznost objednávky, souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Objednávku kupující učiní a odešle kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku”. O přijetí objednávky bude kupující, pokud uvede správnou emailovou adresu, informován potvrzovacím emailem. Pokud kupující potvrzovací email s kopií objednávky neobdrží do dvou pracovních dnů, kontaktuje prodávajícího buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu.

4.2. Potvrzovací email o přijetí objednávky do systému není závazným potvrzením objednávky. Závazným potvrzením objednávky je až závazné potvrzení objednávky prodávajícím zaslané kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v objednávce

4.3. Pokud je zboží objednané kupujícím v internetovém obchodě uváděno jako „skladem“, ale skladem momentálně není, prodávající o této skutečnosti informuje kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. Pokud kupující v takovém případě provede do 24 hodin storno objednávky, je objednávka považována za zrušenou. Storno objednávky provede kupující prostřednictvím elektronické pošty. Při stornu objednávky poslané emailem je kupující povinen uvést registrační číslo, obchodní jméno, emailovou adresu a popis zboží, jehož objednávku kupující stornuje.

4.4. Doručené objednávky spolu se závazným potvrzením objednávky jsou k dispozici na vyžádání u prodávajícího v elektronické podobě.

 

5. Storno objednávky (odstoupení)

5.1. Kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Opravy chyb v objednávce je možno provést stornováním stávající objednávky a odesláním objednávky nové. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno (odstoupit od smlouvy) pouze tehdy, když je prodávající v prodlení se splněním svého závazku (dodání zboží) delším než 10 dní..

5.2. Prodávající je oprávněn (bez jakéhokoliv nároku kupujícího, s výjimkou případného nároku na navrácení již zaplacené kupní ceny zboží do 10 ti pracovních dní) kdykoliv zrušit i potvrzenou objednávku nebo její část (odstoupení od smlouvy), zejména pak v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je nedostupné, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena a kupující změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem s oznámením takové skutečnosti a za účelem případné dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

5.3. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku a smlouvu (odstoupit od smlouvy) v případě prodlení kupujícího s platbou kupní ceny (či její části) delším než 5 dní.

5.4. V případě, že prodávající zruší smlouvu (odstoupí od smlouvy) z důvodů na straně kupujícího (prodlení s platbou, prodlení s převzetím zboží apod.), je kupující povinen uhradit prodávajícímu paušální náhradu ve výši 20% ze sjednané kupní ceny (a na tuto náhradu je prodávající oprávněn započíst i případně již zaplacenou část kupní ceny).

 

6. Zpracování objednávky

6.1. V případě nejasností má prodávající, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů.

 

7. Způsob platby

7.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • na dobírku - platba v hotovosti při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. Pokud však objednávka překročí částku 20.000 Kč bez DPH, je kupující povinen před dodáním zboží uhradit 100%  jeho ceny na zálohovou fakturu se splatností 5 dní od doručení. V tomto případě prodávající kontaktuje kupujícího a zašle mu zálohovou fakturu na email, přičemž lhůta pro dodání zboží pak běží od okamžiku zaplacení kupní ceny zboží kupujícím (pro případ prodlení s platbou platí zejména  čl. 5.3., čl. 5.4. a čl. 7.4 těchto podmínek). 
  • platba převodem na účet - při platbě převodem na účet bude kupující informován písemně nebo telefonicky o stavu objednávky (viz výše) a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro převod částky na účet prodávajícího. Splatnost kupní ceny je 5 dní od potvrzení objednávky. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce (lhůta pro dodání zboží běží od okamžiku zaplacení kupní ceny zboží kupujícím na účet prodávajícího (pro případ prodlení s platbou platí zejména čl. 5.3., čl. 5.4. a čl. 7.4 těchto podmínek).
  • případně platba na fakturu (bude-li tak předem výslovně domluveno mezi prodávajícím a kupujícím) a to dle domluvených podmínek. 

7.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou cena za zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

7.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při placení kupní ceny uvést variabilní symbol platby stanovený prodávajícím. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7.4. V případě prodlení kupujícího s jakoukoliv platbou v souvislosti se smlouvou (zejména kupní ceny) je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

 

8. Přeprava a dodání zboží

8.1. Cena a způsob přepravy se automaticky vypočítá při objednání zboží  na adrese www.e-conteg.cz

8.2. Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží.  . U zboží, které je skladem, probíhá odeslání zásilky zpravidla následující pracovní den (údaj o skladových zásobách uváděný  v internetovém obchodě je pouze orientační a předpokládaný a nemusí vždy odpovídat aktuálnímu stavu). Nejzazší termín dodání zboží bude upřesněn prodávajícím v potvrzení objednávky či mailem bez zbytečného odkladu po jejím potvrzení, jinak činí 30 dní.  Pokud by měl být termín dodání sdělený prodávajícím kupujícímu delší než 30 dní od potvrzení objednávky (resp. uhrazení kupní ceny), je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit (objednávku stornovat), to však nejpozději do 2 dnů od obdržení informace o termínu dodání (jinak termín dodání sdělený prodávajícím platí). Faktický přesný termín dodání zboží v rámci sjednané lhůty pak bude upřesněn prodávajícím (či přepravní společností) mailem.

Ocitne-li se prodávající z důvodů na své straně v prodlení s dodáním zboží delším než 10 dní, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, pouze však do doby dodání zboží (o nedodržení termínu prodávající informuje kupujícího emailem). Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy bude kupujícímu do deseti pracovních dní navrácena již případně zaplacená kupní cena, přičemž jiné nároky kupujícího v souvislosti s prodlením prodávajícího a/nebo  nedodáním zboží jsou výslovně vyloučeny a kupující se jich vzdává.       

8.3. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Daňový doklad je přiložen k zásilce se zbožím, popřípadě dodán kupujícímu na jím uvedenou fakturační adresu. Kupující souhlasí s vystavováním a doručováním obchodních listin (včetně daňových dokladů) i elektronicky, na emailovou adresu uvedenou v objednávce kupujícího.

8.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě odmítnutí zásilky kupujícím se zboží považuje za převzaté okamžikem odmítnutí, v případě nepřevzetí zboží (absence zástupce kupujícího na místě v pracovní den v rozmezí 8.00 až 14:30 hod) se zboží považuje za převzaté v okamžiku pokusu o doručení.

Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč za paletové místo a za každý započatý kalendářní den, v němž trvá prodlení kupujícího s převzetím zboží (nebude-li dohodnuto jinak, je pak kupující povinen si zboží převzít na adrese CONTEG Expediční sklad Pelhřimov, K Silu 2179, 393 01 Pelhřimov), nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

8.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno po dohodě zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.6. Rozvoz zboží zajišťuje prodávající po celé České republice. Náklady na doručení zboží jsou již vyčísleny v potvrzené objednávce. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující z možností uvedených v internetovém obchodě při objednávce.

8.7. Kupující je povinen při převzetí provést prohlídku zboží a jeho kompletnost. Kupující není oprávněn a povinen viditelně poškozené zboží (či zboží s viditelně poškozeným obalem) od dopravce převzít a o zjištěném poškození kupující bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující je povinen o poškození zásilky napsat zápis společně s dopravcem.

8.8. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

 

9. Osobní převzetí

9.1. Zboží si lze osobně vyzvednout na provozovně prodávajícího na adrese CONTEG Expediční sklad Pelhřimov, K Silu 2179, 393 01 Pelhřimov – Lhotka každý pracovní den od 8:00 do 14:30 hod. nebo po telefonické dohodě na tel.: +420 565 300 362. Poplatek za vyskladnění a manipulaci při osobním odběru  je 120,- Kč bez DPH.

 

10. Záruka a reklamace

10.1. Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky (Reklamační řád) vydané prodávajícím, které jsou v plném znění uvedeny níže.

 

11. Ceny zboží, DPH

11.1. Prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny bez DPH i včetně DPH.. Ceny výrobků jsou uváděny včetně tzv. poplatku za likvidaci elektroodpadu.

 

12. Prodej, platba za zboží a přechod nebezpečí škody

12.1. Prodávající je vlastníkem zboží a prodává jej kupujícímu.

12.2. Zboží je ve vlastnictví prodávajícího až do doby, než je kupujícím v plné výši zaplaceno (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy je prodávajícímu částka připsána na účet) a předáno kupujícímu. Do úplného zaplacení zboží není kupující oprávněn zboží zatížit jakýmikoliv právy třetí osoby či s ním učinit jakoukoliv dispozici, která by znemožňovala či ztěžovala navrácení zboží prodávajícímu ve stavu, v jakém je kupující převzal.

12.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího buď okamžikem jeho předání kupujícímu (v případě osobního odběru), nebo předáním zboží prvnímu přepravci.

12.4. Bude-li odeslání či převzetí zboží zpožděno na žádost kupujícího nebo z důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit, přejde nebezpečí škody na dodávkách na kupujícího okamžikem, kdy měly být dodávky dle původního plánu kupujícímu předány či odeslány ze závodu prodávajícího. Od tohoto okamžiku budou dodávky skladovány na účet a riziko kupujícího.

12.5.  Kupující na sebe bere riziko změny okolností.

 

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Prodávající se ve své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechna data uvedená kupujícím jsou uschovaná a chráněna před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Data kupujícího mohou být využita pouze prodávajícím a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace s kupujícím.

13.2. Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o jeho nákupech a o jím poskytnutých datech za výše stanovených podmínek.

13.3. Kupující má právo kdykoli svým písemným prohlášením odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

13.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

14. Společná a závěrečná ustanovení

14.1. Smluvní vztah založený smlouvou, uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že na jejich smluvní vztah založený smlouvou a proces uzavírání smlouvy nebudou aplikována zejména tato ustanovení občanského zákoníku : §1732 odst. 2, §1740 odst.1 první věta a § 1740 odst.3.

14.2 Veškeré spory vyplývající ze závazkových vztahů mezi prodávajícím a kupujícím budou s konečnou platností rozhodovány před věcně příslušnými soudy České republiky, přičemž místně příslušným bude soud určený podle sídla prodávajícího. Prodávající a kupující výslovně vylučují aplikaci všech ustanovení Vídeňské úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží na vzájemné závazkové vztahy, s výjimkou těch ustanovení úmluvy, jejichž aplikaci nelze vyloučit.

14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.  Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči prodávajícímu nebo postoupit jakoukoliv pohledávku vůči prodávajícímu na třetí osobu či ji zatížit právem třetí osoby.

14.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž jakákoliv změna se považuje za oznámenou kupujícím a je závazná od okamžiku zveřejnění změněných podmínek (jako úplného znění) na internetových stránkách internetového obchodu (taková změna však neplatí pro již učiněné objednávky).

14.5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2017, přičemž obchodní podmínky pro smluvní strany vždy platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu (www.e-conteg.cz) v den doručení objednávky kupujícímu. Jakékoliv obchodní podmínky kupujícího jsou vůči prodávajícímu neúčinné, pokud nebyly výslovně písemně odsouhlaseny prodávajícím.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Tento Reklamační řád vydává společnost CONTEG, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719, PSČ 140 00, IČ 25701843 (dále také jen jako „prodávající"). Tento Reklamační řád upravuje záruku na zboží a záruku za jakost v dodavatelsko-odběratelských vztazích v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností CONTEG, spol. s r.o. jako prodávajícím a také provozovatelem internetového obchodu www.e-conteg.cz (dále jen „internetový obchod") a obchodními partnery jako kupujícími, jež jsou realizovány prostřednictvím internetového obchodu.

1.2. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím na straně jedné a subjekty, které při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím jednají v rámci své obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání ve smyslu platných právních předpisů, (dále jen „kupující“) na straně druhé.

 

2. Záruční podmínky

2.1. Prodávající poskytuje kupujícímu na všechny dodané výrobky záruku stanovenou v internetovém obchodě pro konkrétní zboží v záložce Záruka a certifikace s tím, že není-li v záložce uvedena jiná záruční doba pro zboží, pak záruční doba činí 24 měsíců. Na elektronická zařízení (např. napájecí panely, chladicí jednotky, ventilátory, hasicí systémy, monitorovací systémy aj.) poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost po dobu 12 měsíců, ledaže záruka uvedená u příslušného zboží v záložce Záruka a certifikace udává jinou záruční dobu. Jako záruční list slouží buď faktura, dodací list nebo příjmový doklad vystavený prodávajícím. V případě jakéhokoliv sporu o délce záruční doby jsou rozhodující podklady prodávajícího.

2.2.  Reklamaci nelze uplatnit zejména v následujících případech:

a) reklamaci nelze uplatnit při převzetí poškozené zásilky od dopravce - kupující je povinen přebíranou zásilku důkladně zkontrolovat a v případě poškození zásilky napsat zápis společně s dopravcem;
b) reklamaci nelze uplatnit, vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace;
c) reklamaci nelze uplatnit, pokud vada zboží vznikla nevhodným či nesprávným skladováním nebo užíváním zboží, nedovolenými zásahy do zboží, živelnou katastrofou či mechanickým poškozením, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem či prodávajícím určeno nebo které vyplývá z povahy věci nebo pokud vada vznikla neodbornou instalací či obsluhou;
d) reklamaci nelze uplatnit, pokud opotřebení zboží je způsobeno jeho obvyklým užíváním;
e) reklamaci nelze uplatnit při nedodržení pokynů či doporučení stanovených výrobcem či prodávajícím či užíváním zboží v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu (nebo  v jiné dokumentaci dodané se zbožím) nebo užíváním zboží v rozporu s obecně známými pravidly užívání;
f) reklamaci nelze uplatnit, pokud vada zboží vznikla při neodborné instalaci, neodborným zacházením, neodbornou obsluhou, neodbornou manipulací nebo zanedbáním péče o zboží;
g) reklamaci nelze uplatnit, pokud je zboží poškozeno přírodními živly.

2.3. Právo z vadného plnění kupujícímu také nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

2.4. Prodávající při převzetí zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace kupujícího, jež jsou případně uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí zboží přebíraného k reklamaci, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.

2.5. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti nebo pokud zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami nebo pokud je zboží předáváno nekompletní (např. bez příslušenství).

 

3. Vyřízení reklamace

3.1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, za které odpovídá prodávající, může se kupující se svou reklamací obrátit na provozovnu prodávajícího na adrese K Silu 2179,393 01 Pelhřimov – Lhotka (dále jen „provozovna“), nebo přímo na obchodní oddělení: e-mail: obchod@conteg.cz, tel. +420 565 300 365, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů od okamžiku, kdy se vyskytne vada zboží. Po uplynutí této lhůty není kupující oprávněn vadu reklamovat a na vadu se nevztahuje záruka za jakost. Místem uplatnění reklamace je pouze provozovna Pelhřimov.

3.2. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit na vlastní náklady a riziko reklamované zboží  ve vhodném obalu do provozovny spolu s průvodním dopisem, kde bude popsána reklamovaná závada a uveden kontakt na kupujícího a s fakturou, dodacím listem nebo příjmovým dokladem vystaveným prodávajícím. Pokud nebudou spolu s reklamovaným zbožím prodávajícímu doručeny shora uvedené dokumenty, je prodávající oprávněn reklamaci nepřijmout či vyhodnotit reklamaci jako neoprávněnou, zamítnout ji a vrátit reklamované zboží na účet a riziko kupujícího zpět kupujícímu.

3.3. O reklamaci (a způsobu jejího řešení, je-li reklamace oprávněná) prodávající rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60ti kalendářních dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. U řádně podaných a oprávněných reklamací je prodávající dle vlastní volby oprávněn k poskytnutí slevy z kupní ceny, opravě, výměně nebo vrácení zboží oproti vrácení kupní ceny kupujícímu. Volba řešení reklamace je plně na prodávajícím a kupující v tomto ohledu nemá právo volby. V případě, že se prodávající dostane do prodlení s opravou, případně náhradní dodávkou zboží z důvodů výlučně na straně prodávajícího, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku, minimálně však 15 pracovních dnů. Pokud nebude ani v této dodatečné lhůtě oprava případně náhradní dodávka zboží uskutečněna, je kupující dle vlastní volby oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat odpovídající snížení kupní ceny (pouze však do doby oznámení prodávajícího, že náhradní zboží je připraveno k vypravení kupujícímu nebo že zboží bylo opraveno).

3.4. Pokud se reklamace ukáže jako neoprávněná a prodávající ji zamítne, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu neoprávněnou reklamací vznikly, a to na základě vyúčtování těchto nákladů prodávajícím do 5 dnů ode dne vyúčtování.

3.5. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení (nebo případně potvrzení mailem) o tom, kdy uplatnil reklamaci a co je jejím obsahem. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí (nebo případně odůvodnění mailem). Prodávající doporučuje kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu trvání záruky za jakost.

3.6. Pokud po řádném vyřízení reklamace prodávající bude zboží vracet kupujícímu, nebo mu poskytne v rámci záruky za jakost zboží nové, prodávající vyzve kupujícího k převzetí reklamovaného zboží. Kupující je povinen si reklamované zboží na své náklady a riziko vyzvednout nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí reklamovaného zboží. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč za každý započatý kalendářní den a paletové místo, v němž trvá prodlení kupujícího s převzetím zboží.

3.7.  Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti či ve spojení s vadou zboží (včetně nemožnosti zboží užívat) či uplatněním odpovědnosti za vady zboží (a jejím vyřízení/nevyřízení) nemá kupující vůči prodávajícímu jiné nároky, než výslovně uvedené v obchodních podmínkách a v reklamačním řádu, zejména pak kupující nemá žádný nárok na náhradu škody, která v souvislosti s vadou či jejím uplatněním vznikla (zejména ušlý zisk, náhrada cestovních výdajů, demontáž, náklady právního zastoupení atd.) a kupující se těchto nároků výslovně vzdává.  

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 6. 2017.